Hirdetések

Riaditeľ Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, Veľký Meder – Nagymegyer VK – 2023/00/09

Publikované: 26.04.2023 | Naposledy aktualizované 26.04.2023
 

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy :

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38,
932 12 Veľký Meder – Nagymegyer
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/09

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • min. 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita
 • vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk)
 • znalosť problematiky štrukturálnych fondov
 • znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom – v prípade získania dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí je potrebné priložiť aj jeho nostrifikáciu)
 • doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
 • prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • návrh koncepcie rozvoja školy

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(1.267,50 € – 1.418,50 €).

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Termín podania: do 19. 05. 2023. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Miesto podania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania, názov školy“ a „NEOTVÁRAŤ“..

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na web. sídle: https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
Ďalšie informácie: tel. 033/5559-353