Az „Ifjú Európai 2023” verseny – Súťaž Mladý Európan 2023

Az „Ifjú Európai 2023” verseny

2023. április 25-én került sor az „Ifjú Európai 2023” verseny körzeti fordulójára a Selye János Egyetemen Komáromban. Iskolánkat Csóka Dániel II. A, Pöthe Máté és Vlk Kevin III. A osztályos tanulók képviselték.

A vetélkedő célja, hogy bővítse a szlovákiai középiskolások ismereteit az Európai Unióról. A verseny fő témakörei az EU történelmének, földrajzának, személyiségeinek és legfontosabb látnivalóinak általános ismeretei voltak. A részvétel feltétele volt egy prezentáció elkészítése a 2023-ban az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő országról, Svédországról illetve Spanyolországról. A verseny három fordulóból állt, az első fordulóban az EU általános ismereteiről szóló tesztet dolgoztuk ki. A tesztre és általában a versenyre az EU-ról szóló internetes portálok segítségével készültünk. Második körben egy idegennyelvi keresztrejtvényt kellett megoldanunk.

A harmadik fordulóban az EU országok személyiségeit, nevezetességeit kellett felismerni.

A verseny meglehetősen igényes volt, nagy kihívást jelentett, de sok új ismeretet szereztünk és élveztük a napot.

Pöthe Máté, a III. A osztály tanulója

Súťaž Mladý Európan 2023

Dňa 25. apríla 2023 sme sa zúčastnili – Dániel Csóka II. A, Máté Pöthe a Kevin Vlk III. A –  súťaže Mladý Európan 2023. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.  Podmienkou na prihlásenie sa na súťaž bola príprava prezentácie o krajine predsedajúcej Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsku alebo Španielsku. My sme pripravili prácu o Španielsku. Súťaž pozostávala z troch kôl, v prvom kole sme mali vypracovať test o našich všeobecných vedomostiach o EÚ. Na test a celkovo na súťaž sme sa pripravovali pomocou webových portálov o EÚ. V druhom kole sme doplňovali tajničku v cudzích jazykoch. V treťom kole sme museli rozpoznať osobnosti a pamätihodnosti krajín EU.

Súťaž bola náročná, ale aspoň sme získali veľa nových vedomostí aj sme si užili tento deň.

 Máté Pöthe, žiak III.A triedy